Фрактална теория в медицината

Fractal’s Nature of Acupuncture Channels – Bridge between Eastern and Western Medicine

Dr. Encho Enev – CEO and Founder of ENDO-MED, Plovdiv, Bulgaria

dr.enev@gmail.com, Cell phone: +359 89 9863477

summary

Purpose

Terms and explanations of normal and pathological processes in the eastern and western medicine differ to such an extent that there is no reasonable theory of human nature as morphology and physiology. This so far is a barrier that prevents the practitioners of conventional medicine and oriental (TCM) single exchange information with each other, make a diagnosis and appropriate treatment, which corresponds to the eastern and western medical doctrine.

Relevance

The proposed mathematical model of analogy of acupuncture channels in norm and pathology is fully consistent with the morphological changes in the organs and the body as a whole. This is a model that unifies the structures and processes in the human body and provides the basis for a unified approach. As proposed by fractal theory fully explain the origin of the microstructures, new items, the meaning of Bu and Xie, the principles of homeopathy, principles of Ah-shi and other impacts.

Participants

On the base of thousands of clinical cases in the last 31 years I made my mathematical models. 3 groups of cases are formed: normal cases, illness with full retrograde transformations and not removable deformations after illness.

Methods

I use many biophysical methods, observations – macroscopic and microscopic, different kinds of electro measurement methods, thermometry, biochemical methods, mathematical fractals modeling, analysis etc.

Analysis

Based on my previous studies the following principles were derived:

First principle
Fractalisation impacts on human structures, the changes in one scale leads to corresponding changes in all dimensions of the whole fractal structure. Transmission changes are made both in different parts of one dimension and in different dimensions. This process is analogous to the principles of transmission of pulse solitons (solitons are structures in which impulse conduction occurs without losses - waves subsided).
Second Principle
Deformations attenuation of fractals in time, different sections of a different proportionality and as the proportionality of space.
Third Principle
Theprocesses of fractalisation and attenuation happen at different speeds in time and space scales.

Results

The proposed model iterations - invariant repeatability at different scales of the structures of man isfully consistent with the practical results of the conventionalmedicine and TCM. The Fractal theory createsthe perfect analogy for unifying concepts in the Eastern and Western medical theory and practice.

Important novelty is clarifying the processes that occur during deformation of fractal structures impacts. The three principles are based precisely on them.

Conclusions

This corresponds to the internal and external pathogenic factors of all the classical theories in TCM on anatomical and physiological processes in humans. There is a bridge that connects the two diametrically different medicines: eastern and western.

The acupuncture meridians have fractal nature. They are deformated in case of pathology. In point of view of the theory of deformations of fractal structuresall process in human body are describable for eastern and western medical staff.

.......................................................................................................................................................................................................................................

Принципи на лечение с Чжен Цзю (акупунктура и мокса терапия) от гледна точка на теорията за деформациите на фракталните структури

Д-р Енчо Михайлво Енев

+359 89 9863477, dr.enev@gmail.com

(резюме)

 

При човека съществуват редица явления и процеси, които са незадоволително обяснени от класическите медицински теории.

Фракталните Модели при Човека (ФМЧ)допълват съществуващите класически теории, като дава обяснение на явления като: Чжен Цзю (акупунктура и мокса) терапията, хомеопатия, ирисова диагностика, стареене, онтогенезата, заболяване, онкогенезата, регенерация, условя за здраве като състояние на динамично равновесие.

На основата на това получените резултати могат да послужат в 3 направления:

първо- създаване на новподход за обяснениена биологични, и физиологични процеси причовека

второ– на основата на 3-те принципа, изграждане на нови стратегии за диагностика и лечение

трето- определяне на мостовете между конвенционалната и източната медицина.

Същност, свойства на фракталите

Терминът “фрактал” е въведен от Benoit Mandelbrot и произхожда от латинската дума fraktus, което означава разбивам, раздробявам. Фракталите, като описание на геометрични фигури, притежават свойството на инвариантна повторяемост или себеподобие на фигурите по отношение на мащаба. Ако такива обекти се разгледат при различни мащаби, то постоянно се наблюдават едни и същи основни елементи.

Фракталите като фигури се наблюдават навсякъде във вселената.

Фракталивнеживата природа

Явления и структури, притежаващи фрактални свойства:вселената, мълнията, проникванетона флуиди в порьозни тела, облаци, пещери, брегова ивица, скалите.

Фрактали вживата природа

Листата, короната и кореновата система на дърветата, коралите, зебрата, кръвоносната и нервната система, белия дроб, лигавиците.

В съвременната биология и медицина съществуват редица явления,имащи неясен или спорен характер. Към тях можем да отнесем: стареене, вируси,тумори, регенерация, хомеопатични средства, ирисова диагноза, микросистеми, наличие на сходни клинични резултати при лечение с източна и конвенционална медицина.

Фрактали и междуйерархични трансформации

Съществува сходство между процесите на растеж и развитие на фракталите и тези на човешкото тяло. Човека като стохастична система.

Трансформация на вещество, енергия и информация

Изведена ерелация за връзката: Вещество = Енергия = Информация

Посочват се принципите на комплексното лечение и защо е необходимо да се въздейства с енергия, вещества и информация, каква е връзката между тях и приложението им в медицинската практика, обясняват се методи на джен цзю.

Солитони

Солито́ните са структурно устойчива единна вълна, разпространяваща се в нелинейна среда.

Солитоните имат поведение подобно на частици при взаимодействие на една с друга или при други смущения те не се разрушават, а остават в първоначалния си вид, съхранявайки своята структура непроменена. Това свойство може да се използва за предаване на информацияна големи разстояния без смущения.

За първи път понятието солитон е било въведено за описването на нелинейни вълни, взаимодействащи си като частици.

Солитоните са с различнаприрода: на повърхността на течности, йонозвукови и магнитнозвукови солитони в плазма, гравитационни солитони в слоести течности, солитони във вид на кратки светлинни импулси в активна среда на лазери, нервните импулси може да се разглеждат като поведение на солитони.

Целта на проучването е да се покажат аналогии в поведението на фракталните структури, подложени на различни деформации и медицинските проявления при човека.

Задачи:

Изследване на поведението на човека при идеални условия.

Деформации на фракталните структури при различни по природа и сила външни въздействия.

Изследване границите на болезтотворните въздействия и създаване на предвидими показатели за оценка на 3 ситуации: пълна самокорекция; частична самокорекция, различна от изходната; необратимо саморазрушавне.

Предмет на изследване са модели на различни фрактални структури, подложени на деформации, като аналогия на реално наблюдавани в природата физиологични и патологични състоянияна човека.

Резултатите, от опитите и наблюденията от гледна точка на фракталната хипотеза могат да бъдат коментирани като сблъсък на два противоположни алгоритъма:

1. Този на генетичния код, който отразява стабилните тенденции на заложеното по наследство и който се оказва силата готова да противодейства на външните, патологични въздействия.

2. Променената в малкитемащабиструктуриотразява нов, придобит вторично, различен от генетично заложения алгоритъм.

Общ Концептуален Модел

На базата на направените наблюдения и резултатите от опитите съществуват редица аналогии при човекас фракталните структури, което ми дава основание да изведа следните основни принципи:

Първи принцип

Фрактализацията*на въздействията в структурите на човека, т. е. измененията в един от мащабите води до съответните изменения във всичкимащабина цялатафракталната структура. Предаването на измененията се извършва както в различните части на една размерност, така и в различните размерностите. Този процес е аналогичен със принципите на предаване на импулсите при Солитоните (Солитоните са структури при които провеждането на импулсите става без загуби – незатихващи вълни).Посочват се примери и аналогии от древните класически трактати по чжен цзю.

*Този термин се въвежда за първи път в публикацията.

Втори принцип

Затихванена деформациите нафракталитевъв времето, различните участъци на една мерност и различните мерности на пространството.Посочват се примери и аналогии от древните класически трактати по чжен цзю.

Трети принцип

Процесите на фрактализация и затихване става със различна скорост във времето,в пространствотоимащабите.Посочват се примери и аналогии от древните класически трактати по чжен цзю.

В практически план могат да се използват следните принципи:

1. Сила на въздейстията.Вреднитевъздейстия върху човека са увреждащи и напрупването им във времето води до множество макар и малки промени на фракталната структура в организма. Така се постига все по-нарастваща дезинтеграция - стареене. За“закаляване” на организма е необходимо да се въздейства слабо.

2. Време на въздействията.Ако настъпи вредно въздействие то води до нарушения, които се зъдълбочават с времето и навлизат в по-малки мащаби (хронифициране на заболяването). Колкото по-скоро започне лечебния процес толкова по-малко ще фрактализира дефекта.

3. Място на въздействията.Лечението на най-големите мащаби води до най-бърз ефект, при въздействие върхумикросистеми, чрез хомеопатия, билколечение се въздейства върху малките измерения и лечебния ефект трябва търпеливо да се изчака.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ И АНТИСТРЕС

На базата на опита и специално разработени програми се провеждат профилактично-лечебни програми за подмладяване и антистрес.

Нашите партньори